نقاشی نما با طناب

نقاشی نما ، رنگ امیزی ساختمان

نقاشی نما نقاشی نما ، رنگ امیزی ساختمان نقاشی نما ی ساختمان با طناب و بدون داربست در استان البرز و شهر کرج انجام میشود. هروقت نمای خود را کثیف و فرسوده دیدید با شستن ان و نقاشی میتوانید نمای قبلی و اولیه خود را دوباره ببینید. برای انجام کار بیشتر بخوانید...

توسط شرکت ایران راپل، قبل